Tűlevelűvilág

Cookie Switch

Adatvédelem

1. Bevezetés

Célom annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalamon, így fontos számomra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérem, alaposan olvassa át a weboldalam működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszek mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljem.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használom a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

Az adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

 

2.  Az adatkezelő adatai

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő az Üzemeltető:

Adatkezelő: Sánta Tibor Lajos Őstermelő (továbbiakban: Üzemeltető)
Székhely, telephely, postai cím: 6783 Ásotthalom, IV. Körzet, Tanya 581.
Adóigazgatási azonosítószám: 55189840-1-26
Őstermelői igazolvány száma: 4295407
E-mail: info@tuleveluvilag.hu
Telefon: +36 30 3823270

 

3. A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapomon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatomat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használom föl, amennyire technikai szempontból weboldalam működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

 

4. A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtöm és használom fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalamon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtöm és használom fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számomra. Ezért megteszem a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjem az általam kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használok a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálom, és szükség esetén módosítom azokat az új technológiai követelmények szerint.

 

5. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

A személyes adatait a következő célokra gyűjtöm, kezelem és használom fel:

 • Szerződések létrehozása és teljesítése
 • Hírlevelek küldése
 • Ügyfélszolgálat és támogatás

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetem:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzem az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számoma az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekemre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatót veszek igénybe (kiszállítási szolgáltatás), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózom a belépési kísérleteket. Az érdekem abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjak biztosítani és optimalizálhassam azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeimet, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

 

6. Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Csak addig kezelek és tárolok személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számomra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait törlöm, vagy korlátozom a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetem, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

 

7. Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalam számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tárolja. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetem:

 • Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
 • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
 • Küldött adatmennyiség
 • Az Ön által használt böngésző és verziószáma
 • Az Ön által használt operációs rendszer
 • Az Ön internetszolgáltatója
 • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjam a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjam bemutatni a weboldalam tartalmát. Szintén felhasználom ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljam a weboldalunkat és biztosítsam az IT rendszerek biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tárolom műszaki elővigyázatosságból.

 

8. Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

Elkötelezett vagyok aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsam. Célom, hogy megőrizzem az Ön belém vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a tuleveluvilag.hu weboldalam sütijeit („cookies”) hogyan használom fel, illetve miként tárolom.

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre külön Süti szabályzat vonatkozik.

 

9.  A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése

Arra használom az adatait, hogy megküldjem az Ön által kért információt a termékeimről, szolgáltatásaimról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

Weboldalon keresztül lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalamon. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek, természetesen bármikor leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken is, hogy visszavonja a hozzájárulását:

 • E-mailen: info@tuleveluvilag.hu
 • Postai úton: Sánta Tibor Lajos, Ásotthalom, IV. Körzet Tanya 581, 6783

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalam működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldöm

 

10. A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció során és látogatók megrendeléseinek leadásakor

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen felveszi velem a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tárolom, hogy meg tudjam válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózom, hogy bizonyítani tudjam a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerzem be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

Regisztráció

A weboldalamon felkínálom Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részemre és ezeket az adatokat tárolom. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségem van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím és a választott fizetési módra vonatkozó információra. Szintén felhasználom az adatait a vásárlói adatok kezeléséhez, hogy csak pontos adatokat tároljak. Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrzöm a megadásakor, hogy a címe teljes és helyes.

 

11. Az érintett természetes személy jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlem az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzam, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségem az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenem való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általam tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítem arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részemre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Remélem, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlem üzeneteket.

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Így kérem, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát.

 

12. Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számomra. Ezért az Ön nálam tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezem, hogy hatékonyan megakadályozzam azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában tárolom.

Sánta Tibor Lajos, mint Üzemeltető,  a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választottam meg és üzemeltetem, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatait megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során megőrzöm:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Sánta Tibor Lajos mint Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatom a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Sánta Tibor Lajos, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

13. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatom megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartom a jogot, hogy bármikor módosítsam. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessek.

Érvényes: 2021. január  1. napjától


Top